نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
/
/
 
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
آخرین معدل
ملیت
 
تلفن ثابت 1*  
آدرس  
نحوه آشنایی با مجتمع *  
آیا اقوام و یا دوستانی دارید که در این مجتمع مشغول به تحصیل و یا شاغل باشند؟نام ببرید.  
شغل *  
تلفن محل کار*  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
پست الکترونیک  
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل*  
میزان تحصیلات*
تلفن همراه*  
پست الکترونیک  
سال تحصیلی
 
مقطع
 
پایه
 
معدل*
نام مدرسه
 
تلفن
   اسکن شناسنامه و کارنامه *
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
سال تحصیلی
مقطع
پایه
آخرین معدل
ملیت
تلفن ثابت 1
آدرس
نحوه آشنایی با مجتمع
آیا اقوام و یا دوستانی دارید که در این مجتمع مشغول به تحصیل و یا شاغل باشند؟نام ببرید.

اطلاعات پدر
شغل
تلفن محل کار
تلفن همراه
میزان تحصیلات
پست الکترونیک

اطلاعات مادر
نام
نام خانوادگی
شغل
میزان تحصیلات
تلفن همراه
پست الکترونیک

سابقه تحصیلی


ضمایم