مسابقه علوم 14 دی ماه گروه دوم

زمان شرکت در آزمون به پایان رسیده است.